Software KDE+ má již 221 uživatelů ze 47 států světa

03.06.2020 | Zobrazeno 174x

Metoda KDE+ slouží k identifikaci problémových míst na mezikřižovatkových úsecích. Její výhodou je objektivita a celková rychlost analýzy. Metoda KDE+ byla v roce 2014 naprogramována do stejnojmenného software (www.kdeplus.cz), a to v prostředí JAVA a dále jako toolbox pro ArcGIS. Výstupem KDE+ analýzy je prostorová informace (GIS vrstva) lokalizující shluky dopravních nehod na síti (silnice, železnice a další).

Od roku 2014, kdy došlo ke spuštění webu kdeplus.cz, odkud si zájemci mohou software stáhnout, evidujeme 221 aktivních uživatelů ze 47 států světa. Nejvíce, 43 uživatelů, je z České republiky, následuje 29 z USA, 18 z Brazílie, 16 z Kanady, 13 ze Španělska, 11 Velké Británie a z Itálie 11.

...


Překročen počet 90 000 uhynulých živočichů

14.05.2020 | Zobrazeno 303x

V posledních týdnech jsme dosáhli další mety, a to 90 000 záznamů o zvířatech, které byla zabita motorovými vozidly na silniční síti ČR za posledních pět let. Jsme si vědomi faktu, že mnoho, zejména menších živočichů není vůbec podchyceno, a proto lze očekávat, že skutečný počet silniční mortality vlivem dopravy může být i řádově vyšší. ...


Nový článek týmu Srazenazver.cz

24.01.2020 | Zobrazeno 517x

V lednu 2020 jsme vydali v časopise Journal for Nature Conservation článek "Benefits and challenges of collaborating with volunteers: Examples from National Wildlife Roadkill Reporting Systems in Europe", který popisuje naše zkušenosti a zkušenosti daších čtyř správců podobných systémů v Evropě s dobrovolníky. Práce dobrovolníků je pro mnoho ostatních systémů zásadní, a proto je třeba pochopit jejich motivaci, možný přínos, ale též diskutovat nad omezeními, která ze zapojení obvykle laiků plynou.
Článek je volně ke stažení na tomto odkazu. ...


Seminář o střetech se zvěří na CDV

06.11.2019 | Zobrazeno 462x

V úterý 5. listopadu proběhl na CDV seminář k problematice střetů s volně žijícími živočichy. Akce se vedle expertů z CDV a týmu Srazenazver.cz zúčastnili také zástupci správců komunikací, a to jak silniční, takže železniční infrastruktury, výzkumní pracovníci Masarykovy univerzity a České zemědělské univerzity, zástupci ČMMJ, ČSOP a AOPK. Na semináři zaznělo 11 příspěvků. Největší aktuální problém, který účastníci akce v závěrečné diskuzi zdůraznili, byla nejasná legislativa doprovázející okolnosti střetů s volně žijícími živočichy a následnou péči o zraněné jedince. Také bylo konstatováno, že často používaná opatření k zabránění střetům jsou, v lepším případě, málo účinná. Věříme, že za rok budeme zvát zájemce o tuto problematiku na další ročník semináře. ...


Autonomní vozidla mohou výrazně snížit počet střetů se zvířaty

21.10.2019 | Zobrazeno 547x

Není to už jenom teorie, automomní vozidla jsou součástí provozu. Tedy alespoň v USA. Vozy Tesla jezdí již samy, takže řidič jenom sleduje provoz před sebou. Střety s volně žijícími živočichy jsou časté za snížené viditelnosti, kdy lidské smysly selhávají v detekci pohybujících se živočichů u komunikací. V tomto videu můžete sledovat, jak Tesla správně vyhodnotila situaci přechodu medvědice s dvěma medvíďaty. Video bylo pořízeno v USA, na cestě z Utahu do Montany. ...


železice a domácí zvířata

18.10.2019 | Zobrazeno 366x

Přestože střety s domácími zvířaty jsou i na železnici méně časté, než se zvířaty volně žijícími, objevují v naší databázi.  Občas se dokonce zaznamenávají střety se stády domácích zvířat, což jsou případy méně frekventovaných tratí. Dnes informoval portál Novinky.cz o zajímavé příčině přerušení provozu na trati mezi Olomoucí a Šternberkem. V cestě vlaku stál beran. Jak celá situace dopadla, si můžete přečíst na tomto odkazu...


Tým Srazenazver na ICOET 2019

27.09.2019 | Zobrazeno 454x

V tomto týdnu se v hlavním městě Kalifornie (USA), Sacramentu, konal další ročník konference ICOET. Přestože jsme se nikdo z týmu SZ fyzicky neúčastnili, byli jsme spoluautory prezentace kolegů z týmu projektu Safe Crossings, programu Life+, kterou přednášela Carme Rosell z organizace Minuartia (Španělsko), jež se věnuje praktickým otázkám silniční ekologie.  ...


Tým SZ na konferenci IUGB

06.09.2019 | Zobrazeno 376x

V posledním srpnovém týdnu jsme se zúčastnili konference IUGB (International Union for Game Biologists) v litevském Kaunasu. Na konferenci jsme přednesli dva příspěvky (zaměřené na představení databáze Srazenazver.cz a střetů drážních vozidel se zvěří) a prezentovali poster hodnotící roční sledování osmi jedinců srnce obecného pomocí GPS obojků. Střety s volně žijícími živočichy měly své místo v programu v rámci sekce "human - wildlife conflict". Další ročník této akce se uskuteční za dva roky v Budapešti. ...


Zvíře v nouzi!

26.07.2019 | Zobrazeno 386x

Naše činnost se především soustředí na uhynulá zvířata. Jsme proto rádi, že můžeme zájemce o střety s volně žijícími živočichy na silnicích informovat, že existuje iniciativa "Zvíře v nouzi", která se naopak věnuje živým zvířatům. Pokud naleznete zvíře, které potřebuje pomoc, v našem případě po střetu s vozidlem, lze volat na síť záchranných stanic. Dokonce existuje mobilní aplikace, takže lze hlásit přímo z terénu, silnice, což je v tomto případě nejvhodnější řešení. ...


Vegetace u silnic podporuje koncentraci střetů se zvěří

25.07.2019 | Zobrazeno 346x

Tým Srazenazver.cz právě publikoval, ve spolupráci s kolegy z České zemědělské univerzity v Praze, článek v časopise Transportation Research - Part D. V práci byly zhodnoceny lokální faktory krajiny v místech shluků a mimo shluky srážek se zvěří. Zatímco členové našeho týmu prováděli statistickou analýzu, výběr shluků a závěrečné vyhodnocení, tým ČZU se zaměřil na definování a kvantifikaci každého z faktorů. Důležité je, že tým ČZU neměl, při stanovování intenzit jednotlivých faktorů, k dispozici informaci o tom, zda sje dané místo shlukem nehod nebo není. Z výsledků statistických analýz plyne, že důležitým faktorem shlukování nehod - střetů se zvěří je přítomnost potravní nabídky blízko u silnic. Zvířata jsou tedy přitahována blízko ke komunikacím a v případě vyrušení vbíhají na vozovku. ...


Kolize se zvířaty na železnici u nás a zkušenosti ze Švédska

17.07.2019 | Zobrazeno 518x

Náš kolega z týmu Srazenazver.cz měl možnost pobývat ve Švédsku, kde mj. studoval problematiku střetů drážních vozidel s kopytníky. Zkušenosti z pobytu doplněné o další zajímavosti z této oblasti, jsme stručně popsali v dalším čísle časopisu Myslivost. Článek uveřejňujeme s laskavým svolením redakce. ...


80 000 záznamů

08.07.2019 | Zobrazeno 401x

Je pondělí 8. července 2019 a v naší aplikaci Srazenazver.cz jsme právě dosáhli 80 000 záznamů o přejetých zvířatech. Zatímco podobné "citizen science" iniciativy jsou zaměřeny na získání co největšího počtu údajů, v našem případě nemáme z nárůstu počtu přejetých zvířat žádnou radnost. Je však důležité připomenout, že i takto vysoké číslo je pouze zlomkem skutečného počtu zmařených životů na silniční a železniční síti.

Jedním z cílů našeho výzkumu je snížení mortality živočichů na pozemních komunikacích. K tomu nám velmi pomáhá činnost dobrovolníků, kteří evidují přejetá zvířata, a to zejména menší druhy. Druhy, které nejvíce unikají registraci, jelikož nepůsobí dopravní nehody. ...


Článek v časopise Myslivost na téma pachových ohradníků

28.06.2019 | Zobrazeno 555x

V loňském roce jsme publikovali v časopise Journal of Environmental Management výsledky výzkumu efektivity pachových ohradníků. Česky psané shrnutí vyšlo letos v časopise Myslivost. PDF článku dáváme, se svolením redakce, k dispozici k přečtení. ...


Pozor ježek!

18.06.2019 | Zobrazeno 410x

V Británii budou podél cest nové výstražné dopravní značky ukazující na místa, kde se koncentrují nehody s ježky. Těmto
drobným savcům hrozí v některých místech vyhynutí. Příčinou je ztráta přirozeného prostředí, nárůst dopravy, ale též zvýšení počtu predátorů. V Česku jsou ježci často oběťmi kolizí s motorovými vozidly. Vzhledem k tomu, že tyto události nejsou téměř nikdy dopravní nehodou, jsme odkázáni výhradně na údaje od dobrovolníků. Aktuálně máme v naší databázi 450 záznamů o přejetých ježcích. ...


Seminář v rámci projektu Enveros na CDV

13.06.2019 | Zobrazeno 545x

Na počátku června (5. - 7. 6. 2019) proběhl na CDV seminář k projektu Enveros. V první části semináře měli účastníci možnost vyslechnout přednášky o problematice srážek se zvěří, ochraně živočichů a monitoringu efektivity opatření ke snižování počtu kolizí s motorovými vozidly. V dalších dnech následovaly dvě exkurze. První do okolí Brna, druhá na ekodukt na D1 u Lipníka na Bečvou. ...


IENE 2020

04.06.2019 | Zobrazeno 335x

Příští rok se v Portugalsku, ve městě Évora, uskuteční další ročník významné mezinárodní konference IENE. Výzva pro zasílání abstraktů příspěvků byla vyhlášena tento týden. Více informací najdete na tomto odkazu. ...


Nový článek o časovém vývoji nehod

14.05.2019 | Zobrazeno 504x

Tým Srazenazver.cz publikoval článek, v němž se popisuje postup vhodný pro časoprostorovou analýzu dopravních nehod. Tato metoda také najde uplatnění při hodnocení časového vývoje kolizí s volně žijícími živočichy. Publikaci si lze zdarma stáhnout z tohoto odkazu. ...


Tým Srazenazver.cz získal zakázku pro projekt Safe-crossings (Life+)

05.05.2019 | Zobrazeno 575x

S potěšením můžeme oznámit, že jsme byli osloveni z projektového týmu Safe-crossings, programu Life+, za účelem zpracování dat o srážkách se zvěří ve vybraných lokalitách ve Španělsku, Itálii, Rumunsku a Řecku. Rovněž budeme hodnotit telemetrická data a z obou datových sad následně identifikovat riziková místa na silnicích. ...


Seminář k problematice mortality živočichů na silnicích

22.03.2019 | Zobrazeno 600x

CDV pořádá v úterý 5. listopadu od 10 h seminář k problematice mortality živočichů na silnicích. Máte-li zájem se účastnít, pošlete e-mail na adresu gis@cdv.cz. Počet míst je omezen. ...


Tým Srazenazver.cz publikoval článek v předním environmentálním časopise

14.03.2019 | Zobrazeno 529x

Problematika opatření k zamezení srážek motorových vozidel se zvěří zahrnuje také důležitý aspekt efektivity vynaložených prostředků na nákup a instalací těchto zařízení. Tým Srazenazver.cz právě publikoval článek, který přináší praktické ověření metody, jak nejlépe postupovat při výběru míst, v nichž se srážky se zvěří koncentrují. To bude mít v důsledku efekt v účinném a tedy efektivním zacílení opatření do nejpalčivějších míst. Mimoto jsme rovněž, v rámci daného článku, zopakovali analýzu místních faktorů, které ovlivňují kolize se srncem obecným a prasetem divokým. Článek si lze zdarma stáhnout z webu nakladatele. ...


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. O cookies.