První fáze sběru kadáverů vyhodnocena

23.07.2021 | Zobrazeno 223x

V rámci projektu „Výzkum opatření k zabránění střetů motorových vozidel s velkými savci na silnicích nižších tříd“, o kterém jsme informovali na počátku roku, jsme dokončili a následně vyhodnotili první fázi sběru kadáverů. Sbírali jsme na 150 úsecích silnic II. a III. tříd a na několika úsecích I. tříd s nízkou intenzitou. Sběr probíhal po období 7 týdnů, přičemž nalezeno bylo nalezeno téměř 100 kusů sražených kopytníků. Další kolo sběru bude probíhat na podzim.

  ...


Nový článek o dopadech COVID-19 na počty střetů

12.04.2021 | Zobrazeno 450x

V naší nové publikaci, která právě vyšla v prestižním mezinárodním časopise Biological Conservation, jsme zhodnotli dopady snížené intenzity provozu na počty střetů motorových vozidel s volně žijícími živočichy, k čemuž došlo během první vlny uzavření společnosti na jaře 2020 během epidemie COVIID-19. Situaci jsme porovnávali v rámci 11 států

https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0006320721001282-gr4_lrg.jpg
Obr. Vývoj počtu střetů od počátku uzavření až do konce června 2020. Více informací v článku. ...


Tým Srazenazver získal projekt na hodnocení opatření proti střetům se zvěří

11.12.2020 | Zobrazeno 436x

S radostí můžeme oznámit, že náš tým získal nový tříletý projekt, podpořený v rámci Programu Doprava 2020, který se bude zabývat hodnocením efektivity opatření proti střetům se zvěří na silnicích nižších tříd. O jeho postupu vás budeme pravidelně informovat. ...


Nový článek o účinku pachových ohradníků na chování srnčí zvěře

19.11.2020 | Zobrazeno 537x

Našemu týmu právě vyšel v časopise Wildlife Biology nový článek, ve kterém se zabýváme účinkem pachových ohradníků na chování srnce obecného u silnic. Z výsledků plyne, že pachové ohradníky nemají významný vliv na změnu chování těchto živočichů. Vzhledem k relativně malému počtu sledovaných kusů srnčí zvěře, budeme ve studiu vlivu těchto opatření dále pokračovat.

https://bioone.org/ContentImages/Journals/wbio/2020/4/wlb.00744/graphic/WebImages/img-z5-1_01.jpg ...


Aktualizace Srna indexu

26.10.2020 | Zobrazeno 422x

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. a tým Sraženázvěř.cz připravili ve spolupráci s pojišťovnou Generali Česká další půlroční aktualizaci Srna indexu. Výsledky můžete vidět v přehledné zprávě zde. ...


Sřety se zvěří na železnici - nový článek našeho týmu

29.08.2020 | Zobrazeno 429x

Střety se zvěří se neodehrávají pouze na silnicích. Železniční síť je sice méně hustá než síť silniční, ale mortalita volně žijících živočichů na ní je rovněž značná. Mortalita volně žijících živočichů však zde není tak detailně podchycená, a to jednak z důvodů obvykle zanedbatelných škod na drážních vozidlech a také celkově nižší viditelností těchto střetů cestujicími.

Nový článek, "Spatial analysis of wildlife-train collisions on the Czech rail network", který právě vyšel v časopise Applied Geography, se zaměřil na prostorovou analýzu těchto střetů a vytipovaní nejhorších lokalita na železniční síti Česka. Článek je volně ke stažení zde...


Kdy je nejvyšší riziko střetu se zvěří?

07.07.2020 | Zobrazeno 639x

Na tuto otázku podává odpověď nejnovější článek týmu Srazenazver.cz s názvem Ungulate-vehicle collision risk and traffic volume on roads, který byl publikován v časopise European Journal of Wildlife Research.

Ve výzkumu jsme využili informací o aktuální intenzitě dopravy ze statických dopravních radarů a relativně přesném času střetu s lesní zvěří, jak je zaznamenáván v databázi Policie. Když dáme oba zdroje dat dohromady, tak zjistíme, že nejhorší situace (nejvyšší riziko) je při relativně nízkých intenzitách. Článek je ke stažení zde. ...


Nový článek našeho týmu odhaduje počet živočichů, kteří hynou na silnicích

24.06.2020 | Zobrazeno 578x

Členové našeho týmu "Srazenazver.cz" se spolupodíleli na výzkumu vedeném naší kolegyní z Portugalska, jež byla v roce 2018 na našem pracovišti na roční stáži. Článek s názvem "Roadkill risk and population vulnerability in European birds and mammals" vyšel v předním časope "Frontiers in Ecology & the Environment". ...


Software KDE+ má již 221 uživatelů ze 47 států světa

03.06.2020 | Zobrazeno 501x

Metoda KDE+ slouží k identifikaci problémových míst na mezikřižovatkových úsecích. Její výhodou je objektivita a celková rychlost analýzy. Metoda KDE+ byla v roce 2014 naprogramována do stejnojmenného software (www.kdeplus.cz), a to v prostředí JAVA a dále jako toolbox pro ArcGIS. Výstupem KDE+ analýzy je prostorová informace (GIS vrstva) lokalizující shluky dopravních nehod na síti (silnice, železnice a další).

Od roku 2014, kdy došlo ke spuštění webu kdeplus.cz, odkud si zájemci mohou software stáhnout, evidujeme 221 aktivních uživatelů ze 47 států světa. Nejvíce, 43 uživatelů, je z České republiky, následuje 29 z USA, 18 z Brazílie, 16 z Kanady, 13 ze Španělska, 11 Velké Británie a z Itálie 11.

...


Překročen počet 90 000 uhynulých živočichů

14.05.2020 | Zobrazeno 615x

V posledních týdnech jsme dosáhli další mety, a to 90 000 záznamů o zvířatech, které byla zabita motorovými vozidly na silniční síti ČR za posledních pět let. Jsme si vědomi faktu, že mnoho, zejména menších živočichů není vůbec podchyceno, a proto lze očekávat, že skutečný počet silniční mortality vlivem dopravy může být i řádově vyšší. ...


Nový článek týmu Srazenazver.cz

24.01.2020 | Zobrazeno 794x

V lednu 2020 jsme vydali v časopise Journal for Nature Conservation článek "Benefits and challenges of collaborating with volunteers: Examples from National Wildlife Roadkill Reporting Systems in Europe", který popisuje naše zkušenosti a zkušenosti daších čtyř správců podobných systémů v Evropě s dobrovolníky. Práce dobrovolníků je pro mnoho ostatních systémů zásadní, a proto je třeba pochopit jejich motivaci, možný přínos, ale též diskutovat nad omezeními, která ze zapojení obvykle laiků plynou.
Článek je volně ke stažení na tomto odkazu. ...


Seminář o střetech se zvěří na CDV

06.11.2019 | Zobrazeno 750x

V úterý 5. listopadu proběhl na CDV seminář k problematice střetů s volně žijícími živočichy. Akce se vedle expertů z CDV a týmu Srazenazver.cz zúčastnili také zástupci správců komunikací, a to jak silniční, takže železniční infrastruktury, výzkumní pracovníci Masarykovy univerzity a České zemědělské univerzity, zástupci ČMMJ, ČSOP a AOPK. Na semináři zaznělo 11 příspěvků. Největší aktuální problém, který účastníci akce v závěrečné diskuzi zdůraznili, byla nejasná legislativa doprovázející okolnosti střetů s volně žijícími živočichy a následnou péči o zraněné jedince. Také bylo konstatováno, že často používaná opatření k zabránění střetům jsou, v lepším případě, málo účinná. Věříme, že za rok budeme zvát zájemce o tuto problematiku na další ročník semináře. ...


Autonomní vozidla mohou výrazně snížit počet střetů se zvířaty

21.10.2019 | Zobrazeno 833x

Není to už jenom teorie, automomní vozidla jsou součástí provozu. Tedy alespoň v USA. Vozy Tesla jezdí již samy, takže řidič jenom sleduje provoz před sebou. Střety s volně žijícími živočichy jsou časté za snížené viditelnosti, kdy lidské smysly selhávají v detekci pohybujících se živočichů u komunikací. V tomto videu můžete sledovat, jak Tesla správně vyhodnotila situaci přechodu medvědice s dvěma medvíďaty. Video bylo pořízeno v USA, na cestě z Utahu do Montany. ...


železice a domácí zvířata

18.10.2019 | Zobrazeno 631x

Přestože střety s domácími zvířaty jsou i na železnici méně časté, než se zvířaty volně žijícími, objevují v naší databázi.  Občas se dokonce zaznamenávají střety se stády domácích zvířat, což jsou případy méně frekventovaných tratí. Dnes informoval portál Novinky.cz o zajímavé příčině přerušení provozu na trati mezi Olomoucí a Šternberkem. V cestě vlaku stál beran. Jak celá situace dopadla, si můžete přečíst na tomto odkazu...


Tým Srazenazver na ICOET 2019

27.09.2019 | Zobrazeno 721x

V tomto týdnu se v hlavním městě Kalifornie (USA), Sacramentu, konal další ročník konference ICOET. Přestože jsme se nikdo z týmu SZ fyzicky neúčastnili, byli jsme spoluautory prezentace kolegů z týmu projektu Safe Crossings, programu Life+, kterou přednášela Carme Rosell z organizace Minuartia (Španělsko), jež se věnuje praktickým otázkám silniční ekologie.  ...


Tým SZ na konferenci IUGB

06.09.2019 | Zobrazeno 642x

V posledním srpnovém týdnu jsme se zúčastnili konference IUGB (International Union for Game Biologists) v litevském Kaunasu. Na konferenci jsme přednesli dva příspěvky (zaměřené na představení databáze Srazenazver.cz a střetů drážních vozidel se zvěří) a prezentovali poster hodnotící roční sledování osmi jedinců srnce obecného pomocí GPS obojků. Střety s volně žijícími živočichy měly své místo v programu v rámci sekce "human - wildlife conflict". Další ročník této akce se uskuteční za dva roky v Budapešti. ...


Zvíře v nouzi!

26.07.2019 | Zobrazeno 655x

Naše činnost se především soustředí na uhynulá zvířata. Jsme proto rádi, že můžeme zájemce o střety s volně žijícími živočichy na silnicích informovat, že existuje iniciativa "Zvíře v nouzi", která se naopak věnuje živým zvířatům. Pokud naleznete zvíře, které potřebuje pomoc, v našem případě po střetu s vozidlem, lze volat na síť záchranných stanic. Dokonce existuje mobilní aplikace, takže lze hlásit přímo z terénu, silnice, což je v tomto případě nejvhodnější řešení. ...


Vegetace u silnic podporuje koncentraci střetů se zvěří

25.07.2019 | Zobrazeno 618x

Tým Srazenazver.cz právě publikoval, ve spolupráci s kolegy z České zemědělské univerzity v Praze, článek v časopise Transportation Research - Part D. V práci byly zhodnoceny lokální faktory krajiny v místech shluků a mimo shluky srážek se zvěří. Zatímco členové našeho týmu prováděli statistickou analýzu, výběr shluků a závěrečné vyhodnocení, tým ČZU se zaměřil na definování a kvantifikaci každého z faktorů. Důležité je, že tým ČZU neměl, při stanovování intenzit jednotlivých faktorů, k dispozici informaci o tom, zda sje dané místo shlukem nehod nebo není. Z výsledků statistických analýz plyne, že důležitým faktorem shlukování nehod - střetů se zvěří je přítomnost potravní nabídky blízko u silnic. Zvířata jsou tedy přitahována blízko ke komunikacím a v případě vyrušení vbíhají na vozovku. ...


Kolize se zvířaty na železnici u nás a zkušenosti ze Švédska

17.07.2019 | Zobrazeno 807x

Náš kolega z týmu Srazenazver.cz měl možnost pobývat ve Švédsku, kde mj. studoval problematiku střetů drážních vozidel s kopytníky. Zkušenosti z pobytu doplněné o další zajímavosti z této oblasti, jsme stručně popsali v dalším čísle časopisu Myslivost. Článek uveřejňujeme s laskavým svolením redakce. ...


80 000 záznamů

08.07.2019 | Zobrazeno 681x

Je pondělí 8. července 2019 a v naší aplikaci Srazenazver.cz jsme právě dosáhli 80 000 záznamů o přejetých zvířatech. Zatímco podobné "citizen science" iniciativy jsou zaměřeny na získání co největšího počtu údajů, v našem případě nemáme z nárůstu počtu přejetých zvířat žádnou radnost. Je však důležité připomenout, že i takto vysoké číslo je pouze zlomkem skutečného počtu zmařených životů na silniční a železniční síti.

Jedním z cílů našeho výzkumu je snížení mortality živočichů na pozemních komunikacích. K tomu nám velmi pomáhá činnost dobrovolníků, kteří evidují přejetá zvířata, a to zejména menší druhy. Druhy, které nejvíce unikají registraci, jelikož nepůsobí dopravní nehody. ...


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. O cookies.